Dit privacy statement heeft betrekking op de website www.bpmcompany.eu (hierna: de “Website“). In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, BPM Company Netherlands B.V., kantoorhoudende te Utrechtseweg 82 (3702 AD) Zeist  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52987221 (hierna: “BPM Company“, “wij” of “ons“), van bezoekers van de Website (hierna: “u” en “uw persoonsgegevens“) verwerken.

BPM Company respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de Website. Dit privacy statement zal uiteenzetten hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam, emailadres of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt BPM Company en waarom?
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de doelen en op de grondslagen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kunt u hierover in de Cookie statement meer informatie vinden.

Via onze Website kunt u bij ons (i) zich inschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, (ii) een offerte opvragen voor een training of (iii) een (kennis)document aanvragen. Voor het versturen van de gevraagde nieuwsbrief en/of (kennis)document vragen wij u om uw voornaam, achternaam, emailadres en naam van de organisatie waarbij u werkzaam bent te verstrekken. Bij het opvragen van een offerte voor een training vragen wij u, naast uw voornaam, achternaam, emailadres, naam van de organisatie waarbij u werkzaam bent,  tevens uw telefoonnummer op de Website in te vullen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 (a) AVG. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Aan degene die zijn of haar interesse heeft getoond in ons bedrijf door zijn of haar emailadres op onze Website in te vullen, kunnen wij nieuws of uitnodigingen voor evenementen of seminars toesturen zonder dat we hiervoor toestemming nodig hebben. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 6 lid 1 (f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering en in het kader van de klantrelatie. Wij bieden u voorafgaand aan de verzameling en bij elke communicatie de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Het geven van uw persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u echter geen nieuwsbrief, uitnodiging voor evenementen, offerte of (kennis)document aan u toesturen.

  1. Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de Website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Wij delen geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

  1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

  1. Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

  1. Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft het recht ons te verzoeken om:

–  inzage te geven in uw persoonsgegevens,
–  deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
–  verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
–  uw persoonsgegevens te beperken; en/of
–  om uw persoonsgegevens te ontvangen of door te laten geven aan een derde (dataportabiliteit).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

Tenslotte heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Wijzigingen privacy statement

We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

  1. Vragen?

Hebt u nog vragen, wilt u een klacht uiten of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy statement? Neem dan contact met ons op:

BPM Company Netherlands B.V.
Utrechtseweg 82
3702 AD Zeist
T +31 30 207 70 06